Privacybeleid PhleXss Holding B.V.

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen in ons stelt. Kennis, kunde, deskundigheid en vertrouwen zijn belangrijke pijlers voor PhleXss Holding B.V. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen en u daarover te informeren. Op deze pagina leest u welke gegevens we verzamelen als u de website en/of diensten van PhleXss Holding B.V. (hierna: “PhleXss” of “wij”) gebruikt en waarom wij deze gegevens verzamelen.

Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze website en van onze diensten en wij dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij handelen in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Wie is PhleXss en op wie is dit privacybeleid van toepassing?

PhleXss is een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid, gevestigd en kantoorhoudende te Dussen en ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17151264. Telefonisch kunt u ons bereiken via 06 11 42 27 16 en per e-mail via info@phlexss.com.

Dit privacybeleid is van toepassing op:

– klanten/relaties van PhleXss;
– potentiële klanten/relaties met wie PhleXss contact heeft gelegd, wil leggen of heeft gehad;
– bezoekers van de website van PhleXss;
– ontvangers van nieuwsberichten en e-mails van PhleXss;
– alle andere personen die contact opnemen met PhleXss of van wie PhleXss persoonsgegevens verwerkt (behoudens werknemers van PhleXss).

 1. Welke persoonsgegevens verzamelt en verwerkt PhleXss?

Op onze website (www.phlexxs.com) kunt u bekijken welke diensten en producten wij aanbieden en kunt u een passende dienst/product afsluiten/afnemen. Uiteraard kunt u een dienst ook op een later moment afsluiten, bijvoorbeeld via de e-mail. Wanneer u zich aanmeldt voor een van onze diensten of producten, vragen we u om de volgende (persoons)gegevens te verstrekken:

Uw gegevens:

 • NAW-gegevens;
 • geslacht;
 • telefoonnummer;
 • e-mailadres.

Uw bedrijfsgegevens:

 • rechtsvorm;
 • bedrijfsnaam;
 • KvK-nummer;
 • factuuradres;
 • postcode en plaats;
 • e-mailadres;
 • indien van toepassing: UBO-verklaring (“Ultimate Benificial Owner” of “uiteindelijk belanghebbende”).

Betaalgegevens:

 • IBAN en tenaamstelling.

Persoonsgegevens door u verstrekt:

 • contactgegevens en andere persoonsgegevens, ingevuld op bijvoorbeeld visitekaartjes, contactformulieren of andere (web)formulieren dan wel verstrekt via de e-mail of social media (zoals LinkedIn);
 • contactgegevens verstrekt tijdens (telefoon)gesprekken, events, cursussen, seminars etc.

 Persoonsgegevens verkregen via of gegenereerd door onze website, elektronische nieuwsberichten, e-mails of daaraan gerelateerde technologieën:

 • IP-adres, type browser en besturingssysteem;
 • uw surfgedrag op de website, zoals gegevens over het eerste bezoek, vorige bezoek en huidige bezoek, de bekeken pagina’s en items, de wijze waarop door de website wordt genavigeerd dan wel of u een nieuwsbericht of e-mail opent en op welke onderdelen daarvan u klikt.

Persoonsgegevens verkregen uit andere bronnen:

 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke social media, zoals Facebook en LinkedIn;
 • persoonsgegevens verkregen uit het Handelsregister van de Kamer van Koophandel en uit het Kadaster;
 • persoonsgegevens beschikbaar op openbare zakelijke websites.
 1. Voor welke doeleinden en op basis van welke rechtsgronden wordt de verzamelde informatie gebruikt?

Uw informatie zal voor de volgende doeleinden en op basis van de volgende rechtsgronden worden gebruikt:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarbij u partij bent;
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen;
 • De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van PhleXss. Onder andere om u informatie toe te zenden omtrent onze producten/diensten (marketingdoeleinden), om te reageren op vragen en/of klachten die u heeft en om de website te beveiligen, aan te passen en te verbeteren.
 • U heeft toestemming gegeven. Onder andere om informatie te verstrekken aan derden of om u op de hoogte te houden van de ontwikkeling van onze producten/diensten. Indien er bijvoorbeeld een uitbreiding komt van de mogelijkheden met de diensten/producten, kunnen wij dat aan u laten weten. Ook kunnen wij u op de hoogte houden van nieuwsberichten. Mocht u geen e-mailberichten van PhleXss willen ontvangen, dan kunt u dit aangeven door een e-mail te sturen naar info@phlexss.com. Daarbij kunt u zich te allen tijde afmelden voor dergelijke e-mails die wij sturen door middel van een afmeldlink.
 • Gebruik door derden. Als u ons persoonsgegevens verstrekt in verband met onze diensten, dan worden deze persoonsgegevens niet gedeeld met derden, behoudens en voor zover dat uit dit privacybeleid blijkt. Zo kunnen wij derden inschakelen om werkzaamheden uit te besteden. Deze derden verwerken uw persoonsgegevens uitsluitend in opdracht en ten behoeve van (de doeleinden van) PhleXss. Ten slotte kunnen wij uw persoonsgegevens aan derden verstrekken indien PhleXss daartoe op basis van wet- en/of regelgeving verplicht is.
 1. Hoelang bewaart PhleXss persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden zorgvuldig bewaard en niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor ze zijn verkregen. Tenzij PhleXss verplicht is om op grond van wetgeving uw gegevens langer te bewaren, hanteert PhleXss de wettelijke bewaartermijnen.

 1. Waar worden uw persoonsgegevens opgeslagen?

Uw gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers, alsmede op beveiligde servers van CloudVPS. een derde partij.

Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (“verwerkers”) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken. Wij sluiten met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt. Wij werken bijvoorbeeld met dienstverleners die software bieden en/of hostingdiensten leveren. Verder zijn er ICT-dienstverleners die ons ondersteuning bieden bij het veilig en stabiel houden van onze systemen. Dit zijn voorbeelden van partijen die zijn aan te merken als verwerker als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Verwerkers in het kader van dit artikel zijn onder andere CloudVPS, MyCommerce.

 1. Op welke wijze wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregen getroffen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Zo zijn onze computers en andere devices (zoals laptops, tablets en mobiele telefoons), alsmede onze website (https), afdoende beschermd en hanteren wij een professioneel systeem van CloudVPS, een en ander met persoonlijke wachtenwoorden die regelmatig veranderd worden. Indien van toepassing worden papieren dossiers in een versleutelde kast opgeslagen die louter door de behandelende medewerker ingezien worden. Voor meer informatie over hoe wij deze beveiliging concreet inrichten, kunt u contact opnemen via info@phlexss.com.

 1. Cookies

Via deze website (www.phlexxs.com) kan PhleXss gebruikmaken van cookies. Hiermee wordt informatie in de vorm van een tekstbestand op de harde schijf van uw apparaat opgeslagen. Cookies worden gebruikt om de website op een gebruiksvriendelijke manier te leveren of om informatie te verkrijgen over de kwaliteit of effectiviteit van de website.

Daarnaast kan PhleXss gebruik maken van Google Analytics, waardoor cookies worden verwerkt. In dat geval heeft PhleXss ter zake met Google een verwerkersovereenkomst gesloten en worden de gegevens anoniem verwerkt. Hiernaast is ‘gegevens delen’ uitgeschakeld en er wordt niet gebruik gemaakt van andere Google-diensten in combinatie met Google Analytics-cookies.

 1. Kennisneming, verbetering en overdraagbaarheid van uw gegevens

Indien u de gegevens wilt zien die bij ons over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@phlexss.com. PhleXss zal binnen vier (4) weken reageren op uw inzageverzoek. Als u veranderingen wilt aanbrengen in de gegevens die u heeft gezien naar aanleiding van uw inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen op voornoemd e-mailadres. U kunt verzoeken dat PhleXss uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt. PhleXss zal binnen vier (4) weken reageren op uw verzoek. Indien PhleXss uw verzoek afwijst zal zij in haar antwoord aangeven waarom het verzoek om de gegevens aan te passen wordt afgewezen.

U heeft tevens het recht om de door u verstrekte persoonsgegevens in een gangbare, gestructureerde en leesbare vorm te verkrijgen en over te laten dragen. Dit verzoek kan verstuurd worden naar info@phlexss.com.

 1. Kan dit privacybeleid worden gewijzigd?

Dit privacybeleid kan worden gewijzigd. Ontwikkelingen gaan snel en daardoor kan er soms ook iets veranderen in de persoonsgegevens die we van u vragen en de wijze waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt op onze website en daarbij wordt de laatstgenoemde wijzigingsdatum vermeld. Wij adviseren u daarom regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

 1. Waar kunt u terecht met een klacht?

Heeft u een klacht over het gebruik van uw persoonsgegevens dan kunt u contact met ons opnemen. Wij streven naar het vinden van een gezamenlijke oplossing. Komen wij er samen toch niet uit, dan kunt u uw klacht indienen bij de overheidsrechter of bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 1. Disclaimer, vragen en feedback

De website kan hyperlinks bevatten waarmee u de omgeving van PhleXss verlaat en op de website van een andere partij terecht komt. PhleXss heeft geen zeggenschap over diensten en/of websites van derden waarnaar wordt gelinkt. Het kan dus zo zijn dat ten aanzien van deze diensten en/of websites van derden een ander privacy statement van toepassing is. Dit privacybeleid heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die door PhleXss worden verwerkt. PhleXss accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) diensten en/of websites van derden.

Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via info@phlexss.com of een brief sturen naar Baan 2 te (4271 BS) Dussen.

0

Start typing and press Enter to search